Mithai Written Update 24th September 2022:

Mithai Written Update 24th September 2022 on serialtalk.com Episode begins with Mithai going into the room…

Mithai Written Update 23rd September 2022:

Mithai Written Update 23rd September 2022 on serialtalk.com Episode begins with Karishma adulating Mithai’s look. She…

Mithai Written Update 22nd September 2022:

Mithai Written Update 22nd September 2022 on serialtalk.com Episode begins with Mithai in her room crying…

Mithai Written Update 21st September 2022:

Mithai Written Update 21st September 2022 on serialtalk.com Episode begins with Geetika turning on the camera…

Mithai Written Update 20th September 2022:

Mithai Written Update 20th September 2022 on serialtalk.com Episode begins with Harimohan asking Shubham for what…

Mithai Written Update 19th September 2022:

Mithai Written Update 19th September 2022 on serialtalk.com Episode begins with Specialist reminding everybody that he…

Mithai Written Update 17th September 2022:

Mithai Written Update 17th September 2022 on serialtalk.com Episode begins with Mithai getting ready nourishment for…

Mithai Written Update 16th September 2022:

Mithai Written Update 16th September 2022 on serialtalk.com Episode begins with Mithai putting her hand on…

Mithai Written Update 15th September 2022:

Mithai Written Update 15th September 2022 on serialtalk.com Episode begins with Harimohan telling Sid that they…

Mithai Written Update 14th September 2022:

Mithai Written Update 14th September 2022 on serialtalk.com Episode begins with Mithai is demonstrated to do…