Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 13th August 2022 Written Update:

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 13th August 2022 Written Update on serialtalk.com Akshara sees Anisha. She…

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 12th August 2022 Written Update:

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 12th August 2022 Written Update on serialtalk.com Anisha cries. Abhimanyu asks…

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 11th August 2022 Written Update:

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 11th August 2022 Written Update on serialtalk.com Anisha attach Rakhi to…

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 10th August 2022 Written Update:

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 10th August 2022 Written Update on serialtalk.com Swarna requests that Suhasini…

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 9th August 2022 Written Update:

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 9th August 2022 Written Update on serialtalk.com Kunal says he ought…

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 8th August 2022 Written Update:

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 8th August 2022 Written Update on serialtalk.com Akshara on stand by…

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 6th August 2022 Written Update:

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 6th August 2022 Written Update on serialtalk.com Suhasini says post wedding…

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 5th August 2022 Written Update:

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 5th August 2022 Written Update on serialtalk.com Akshara asks Manish for…

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 4th August 2022 Written Update:

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 4th August 2022 Written Update on serialtalk.com Anisha tosses stuff and…

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 3rd August 2022 Written Update:

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 3rd August 2022 Written Update on serialtalk.com Abhimanyu defy Akshara about…