Bhabhi Ji Ghar Par Hai 15th April 2022 Written Update:

Bhabhi Ji Ghar Par Hai 15th April 2022 Written Update: Angoori in kitchen weeping for Tiwari…

Bhabhi Ji Ghar Par Hai 14th April 2022 Written Update:

Bhabhi Ji Ghar Par Hai 14th April 2022 Written Update: Tiwari wearing suit remaining before Anu…

Bhabhi Ji Ghar Par Hai 13th April 2022 Written Update:

Bhabhi Ji Ghar Par Hai 13th April 2022 Written Update: Vibhu as Nani Khajuri shares with…

Bhabhi Ji Ghar Par Hai 12th April 2022 Written Update:

Bhabhi Ji Ghar Par Hai 12th April 2022 Written Update: Anu outside her home. Tiwari cone…

Bhabhi Ji Ghar Par Hai 11th April 2022 Written Update:

Bhabhi Ji Ghar Par Hai 11th April 2022 Written Update: Anu on stand by Me Singhania.…

Bhabhi Ji Ghar Par Hai 8th April 2022 Written Update:

Bhabhi Ji Ghar Par Hai 8th April 2022 Written Update: Tiwari ask Anu who is Vikram.…

Bhabhi Ji Ghar Par Hai 7th April 2022 Written Update:

Bhabhi Ji Ghar Par Hai 7th April 2022 Written Update: Angoori in her room. Tiwari strolls…

Bhabhi Ji Ghar Par Hai 6th April 2022 Written Update:

Bhabhi Ji Ghar Par Hai 6th April 2022 Written Update: Anu in home preparing to run.…

Bhabhi Ji Ghar Par Hai 5th April 2022 Written Update:

Bhabhi Ji Ghar Par Hai 5th April 2022 Written Update: Anu calls Angoori, Angoori picks her…

Bhabhi Ji Ghar Par Hai 4th April 2022 Written Update:

Bhabhi Ji Ghar Par Hai 4th April 2022 Written Update: Anu strolls in Angoori’s home. Angoori…